SFS 2014:226 Förordning om ändring i förordningen (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

140226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:545) om stöd till
planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2012:545) om stöd till plane-

ringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska ha följande
lydelse.

5 § Stöd får ges för planeringsinsatser som stödmottagaren avser att slutföra
före april 2017 och som omfattar framtagande av ett planeringsunderlag som
har betydelse för sådan planläggning som avses i 3 kap. 5 § 6 plan- och bygg-
lagen (2010:900).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:226

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014