SFS 2014:227 Lag om färdigställandeskydd

140227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om färdigställandeskydd;

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

När färdigställandeskydd krävs

1 §

Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra

arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), ska det i den omfattning
som anges i 2 och 3 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består av en för-
säkring eller en bankgaranti.

2 §

Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en

1. nybyggnad, och
2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om
det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4 §

plan- och bygglagen inte kräver bygglov.

3 §

Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan-

och bygglagen (2010:900) (byggnadsnämnden) prövar behovet av ett färdig-
ställandeskydd enligt 2 § första stycket 2. Om ett småhus inte ska användas
för permanent bruk, får nämnden trots 2 § första stycket 1 besluta att något
färdigställandeskydd inte behövs.

Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade

kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställan-
deskyddet.

4 § Konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det
krävs ett sådant enligt denna lag.

Vad ett färdigställandeskydd ska omfatta

5 §

Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för

1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid

en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och

1 Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212.

SFS 2014:227

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:227

3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel

som avses i 2.

Färdigställandeskyddet får, till den del det avser ersättning för kostnader

enligt första stycket 1, tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i sådant dröjs-
mål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § konsumenttjänst-
lagen. Till den del färdigställandeskyddet avser ersättning enligt första stycket
2 eller 3 får det tas i anspråk om näringsidkaren har gått i konkurs eller av
annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande.

Villkor om inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning
m.m.

6 §

Ett avtal om färdigställandeskydd får inte innehålla villkor som, utöver

vad som följer av 7 och 8 §§, inskränker konsumentens rätt att ta färdigstäl-
landeskyddet i anspråk. Avtalet får inte heller innehålla villkor om att konsu-
menten ska svara för en viss självrisk.

7 §

Ett avtal om färdigställandeskydd ska innehålla villkor som säkerställer

att belopp som tas i anspråk används för att täcka sådana kostnader som avses
i 5 § första stycket.

8 §

Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp. Det ska dock

alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som om-
fattas av skyddet.

9 §

Om ett avtal om färdigställandeskydd innehåller ett villkor som innebär

att en begäran om att ta skyddet i anspråk måste framställas inom en viss tid,
får villkoret inte begränsa konsumentens rätt att framställa en sådan begäran
mer än vad som framgår av andra stycket.

När det gäller ersättning enligt 5 § första stycket 1, får ett villkor som avses

i första stycket innebära att begäran ska göras utan oskäligt dröjsmål efter det
att konsumentens rätt att häva avtalet med näringsidkaren har uppkommit.
När det gäller ersättning enligt 5 § första stycket 2 och 3, får villkoret inne-
bära att begäran ska göras inom ett år från den dag då entreprenaden godkän-
des vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716).

Villkor om övertagande av rätt till ersättning

10 §

Ett färdigställandeskydd ska innehålla villkor om att

1. den som svarar för färdigställandeskyddet och som har betalat ut ersätt-

ning på grund av skyddet, övertar den rätt till ersättning som konsumenten
kan ha mot den som på grund av avtal eller eget vållande eller på annan grund
är ersättningsskyldig med anledning av felet eller skadan,

2. konsumenten inte till nackdel för den som svarar för färdigställande-

skyddet genom avtal får avsäga sig den rätt till ersättning som tillkommer
honom eller henne enligt avtal eller allmänna skadeståndsrättsliga bestäm-
melser.

background image

3

SFS 2014:227

Förbud mot ändring av villkor

11 §

Den som svarar för färdigställandeskyddet och den som har anskaffat

det får, efter det att ett avtal om färdigställandeskydd har ingåtts, inte träffa
avtal som medför att villkoren inte längre uppfyller kraven på ett färdigstäl-
landeskydds innehåll enligt denna lag.

Villkor för byggstart

12 §

Att byggnadsnämnden inte får besluta om startbesked för byggnads-

arbetet innan ett bevis om färdigställandeskydd har visats upp för nämnden,
framgår av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

�verklagande

13 §

Byggnadsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länssty-

relsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos mark- och miljödomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014. Genom lagen upphävs lagen

(1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

2. Den upphävda lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. gäller

dock fortfarande för mål och ärenden om färdigställandeskydd som har på-
börjats före den 1 juni 2014 och mål och ärenden som avser överklagande av
beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt av-
gjort.

3. Bestämmelserna i 2�9 §§ den upphävda lagen (1993:320) om byggfels-

försäkring m.m. gäller dock fortfarande för byggfelsförsäkringar som har
tecknats före den 1 juni 2014.

4. Bestämmelserna i 16�21 §§ den upphävda lagen (1993:320) om bygg-

felsförsäkring m.m. gäller dock fortfarande för avtal om färdigställandeskydd
som har ingåtts före den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEFAN ATTEFALL
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014