SFS 2014:229 Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

140229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:989) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:989) med instruktion

för Naturvårdsverket ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och samordnande

myndighet i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för
miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG)
nr 614/2007.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:229

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014