SFS 2014:230 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

140230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i industriutsläppsförordningen
(2013:250);

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250)

ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 21 och 22 §§, och närmast före 2 kap.
21 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Tillverkning av kloralkali

21 §

Europeiska kommissionens genomförandebeslut nr 2013/732/EU av

den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkalipro-
duktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU
om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning
den 11 december 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa till-
gängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251).

22 §

De slutsatser som avses i 21 § anger utsläppsvärden i fråga om

1. utsläpp till luft av klor och klordioxid från klorprocesser (punkt 6), och
2. utsläpp till vatten av fritt klor i avloppsvatten från kloralkalianläggningar

(punkt 7).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:230

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014