SFS 2014:231 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

140231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-
ordningen (2009:14) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

2.

1 För kloralkaliproduktion får kvicksilver trots förbudet i 9 § första

stycket användas och släppas ut på marknaden i Sverige till och med den 10
december 2017.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1024.

SFS 2014:231

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014