SFS 2014:232 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

140232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:770) om sjöfarts-

stöd

1

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2

Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till part-

rederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svensk-
registrerade fartyg under förutsättning att

� fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för interna-

tionell konkurrens på sjöfartsmarknaden,

� fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska,
� utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Trans-

portstyrelsens föreskrifter eller beslut i enskilda fall, och

� det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.
Villkoren i första stycket måste vara uppfyllda under minst en månads sam-

manhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas. Sjöfartsstöd lämnas endast
för tid när villkoren är uppfyllda. För bogserbåtar och mudderverk måste
verksamheten under mer än halva stödperioden utgöra sjötransport.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Trots 6 § får en ansökan om att förklaras berättigad till sjöfartsstöd under

perioden 1 juni 2014�31 december 2014 komma in till Trafikverket senast
den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 § 2010:1833.

2 Senaste lydelse 2011:1223.

SFS 2014:232

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014