SFS 2014:233 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

140233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § förordningen (1993:1153) om redo-

visning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

antagningsregistret till

1. en högskola, om uppgifterna rör
a) behörighet och underlag för urval eller studiemeriter som en student vill

tillgodoräkna sig eller åberopa i samband med antagning till en utbildning
eller utfärdande av examen,

b) skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, och
c) uppgift om betald anmälningsavgift och studieavgift,
2. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande och

utbetalning av studiestöd,

3. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
4. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv, och
5. Svenska institutet, om uppgifterna behövs för beviljande och utbetalning

av stipendier.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2010:595.

SFS 2014:233

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014