SFS 2014:234 Förordning om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

140234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:718) om
stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2010:718) om stipendier för

studieavgiftsskyldiga studenter ska ha följande lydelse.

3 §

Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får bevil-

jas under förutsättning att mottagaren är studieavgiftsskyldig.

Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för

beviljande av stipendium.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om

stipendium för utbildning som bedrivs efter den 31 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:234

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014