SFS 2014:235 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

140235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:222) om statsbidrag för

fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

1 ska ha följande

lydelse.

3 §

2

Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal

med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2 §
(entreprenör),

2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller i
motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina, och

3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen,

förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk
behörighet eller bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpeda-
gogisk inriktning.

Statsbidrag lämnas även för kostnader när det gäller fritidspedagoger och

motsvarande som uppfyller villkoren i första stycket 1 och 2 och som har en
examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och för-
skola.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1057.

2 Senaste lydelse 2014:95.

SFS 2014:235

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014