SFS 2014:236 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

140236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 54�58 §§ och bilaga 1 till avfallsförordningen

(2011:927) ska ha följande lydelse.

54 §

2

Den som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande

som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra
anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,
2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används,
3. den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och
4. var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

55 §

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall upp-

kommer ska för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

56 §

Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall ska för varje slag av

farligt avfall föra anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,
2. hur ofta insamling sker, och
3. den mängd som samlas in årligen.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

57 §

Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 36 §

eller anmälningspliktig enligt 42 § ska för varje slag av farligt avfall som
transporteras föra anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,
2. den mängd som transporteras årligen,
3. på vilket sätt avfallet transporteras, och
4. vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphävande av vissa direktiv, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2013:269.

SFS 2014:236

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:236

58 §

Den som är handlare eller mäklare ska för varje slag av farligt avfall

som säljs eller förmedlas i verksamheten föra anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,
2. den mängd som säljs eller förmedlas årligen, och
3. till vem avfallet säljs eller förmedlas.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2014:236

Bilaga 1

Farliga egenskaper

Denna bilaga innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska
anses vara farligt avfall.

De klassificeringar, R-nummer och koncentrationsgränser som anges i

bilagan motsvarar klassificeringar, R-nummer och koncentrationsgränser som
anges i föreskrifter som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar
och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av far-
liga preparat, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/21/EU.

De testmetoder som ska användas för klassificeringen finns beskrivna i

kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om test-
metoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach).

H 1

Explosivt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som kan explo-

dera vid kontakt med öppen eld eller som är mer känsligt för stötar eller frik-
tion än dinitrobensen.

H 2

Oxiderande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som ger upphov

till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara
ämnen.

H 3-A

Mycket brandfarligt: Avfallet innehåller

1. en synnerligen brandfarlig vätska eller ett annat flytande ämne eller pre-

parat med en flampunkt under 21 grader Celsius,

2. ett ämne eller preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur

och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,

3. ett fast ämne eller preparat som lätt kan fatta eld vid kortvarig kontakt

med en antändningskälla och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter
det att antändningskällan har avlägsnats,

4. ett gasformigt ämne eller preparat som är brandfarligt i luft vid normalt

tryck, eller

5. ett ämne eller preparat som i kontakt med vatten eller fuktig luft utveck-

lar mycket brandfarliga gaser i farliga mängder.

H 3-B

Brandfarligt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat i flytande

form med en flampunkt på 21�55 grader Celsius.

H 4

Irriterande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som inte är

frätande men som vid direkt, långvarig eller upprepad kontakt med hud eller
slemhinnor kan orsaka inflammation.

H 5

Hälsoskadligt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som vid

inandning, förtäring eller upptag genom huden kan medföra begränsade
hälsoskador.

background image

4

SFS 2014:236

H 6

Giftigt eller mycket giftigt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat

som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka allvarliga
akuta eller kroniska hälsorisker eller till och med död.

H 7

Cancerframkallande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som

vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer
eller öka dess förekomst.

H 8

Frätande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som vid kontakt

kan förstöra levande vävnad.

H 9

Smittfarligt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som innehåller

mikroorganismer eller deras toxiner och enligt vetenskap eller grundad miss-
tanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.

H 10

Reproduktionstoxiskt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som

vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan förorsaka icke ärftliga
medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.

H 11

Mutagent: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som vid inand-

ning, förtäring eller upptag genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska
skador eller öka deras förekomst.

H 12

Avfallet avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten,

luft eller syra.

H 13

Allergiframkallande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som �

enligt tillgängliga testmetoder � vid inandning eller upptag genom huden kan
framkalla en överkänslighetsreaktion, så att det vid ytterligare exponering för
ämnet eller preparatet uppstår karakteristiska skadliga symtom.

H 14

Ekotoxiskt: Avfallet utgör � omedelbart eller på sikt � en risk för en

eller flera miljösektorer.

H 15

Avfall som på något sätt efter bortskaffande kan ge upphov till ett

annat ämne, t.ex. en lakvätska, med någon av de egenskaper som förtecknas
ovan.

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egen-
skaper som beskrivs i H 1�H 15, och i fråga om H 3�H 8, H 10 och H 11, en
eller flera av följande egenskaper:

1. flampunkten är mindre än eller lika med 55 grader Celsius,
2. ett eller flera giftiga ämnen som klassificeras som mycket giftiga vid en

total koncentration större än eller lika med 0,1 procent,

3. ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en total koncentra-

tion större än eller lika med 3 procent,

4. ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga vid en total

koncentration större än eller lika med 25 procent,

5. ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R 35 vid en total

koncentration större än eller lika med 1 procent,

background image

5

SFS 2014:236

6. ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R 34 vid en total

koncentration större än eller lika med 5 procent,

7. ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R 41 vid en total

koncentration större än eller lika med 10 procent,

8. ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R 36, R 37 eller

R 38 vid en total koncentration större än eller lika med 20 procent,

9. ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 1 eller 2)

vid en koncentration större än eller lika med 0,1 procent,

10. ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 3) vid en

koncentration större än eller lika med 1 procent,

11. ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1 eller 2) och

som klassificeras som R 60 eller R 61 vid en koncentration större än eller lika
med 0,5 procent,

12. ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3) och som klas-

sificeras som R 62 eller R 63 vid en koncentration större än eller lika med
5 procent,

13. ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras som R 46 vid

en koncentration större än eller lika med 0,1 procent, eller

14. ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R 40 vid en kon-

centration större än eller lika med 1 procent.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014