SFS 2014:237 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

140237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2000:338) om biocidproduk-

ter ska ha följande lydelse.

14 §

1

I fråga om verksamma ämnen som fanns på marknaden före den

14 maj 2000 och i fråga om biocidprodukter som innehåller ett sådant verk-
samt ämne gäller följande. Uppgifter i dokumentation som har bifogats en
ansökan om godkännande får användas till förmån för andra sökande endast
efter den 31 december 2024.

Om uppgifterna är skyddade enligt bestämmelser i lag eller annan förord-

ning och det skyddet upphör före den 31 december 2024, hindrar första
stycket inte att uppgifterna används efter den tidigare tidpunkten.

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:709. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2014:237

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014