SFS 2014:238 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

140238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 29 § lagen (2010:111) om

införande av socialförsäkringsbalken ska upphöra att gälla vid utgången av
maj 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om
ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare
att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning
rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (EUT
L 343, 23.12.2011, s. 1, Celex 32011L0098).

SFS 2014:238

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014