SFS 2014:239 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

140239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om socialförsäkringsbalken3

dels att 35 kap. 16 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 26 kap. 8 §, 27 kap. 35 och 54 §§ samt 35 kap. 1, 4, 14 och 15 §§

ska ha följande lydelse.

26 kap.

8 §

Bestämmelsen i 7 § 1 ska tillämpas även när den försäkrade skulle

ha fått sådan ersättning som avses där i form av garantiersättning om han
eller hon hade haft rätt till sådan ersättning enligt bestämmelserna i 35
kap. 4�15 §§ om försäkringstid.

27 kap.

35 § Bestämmelserna i 34 § om sjukersättning och aktivitetsersättning ska
tillämpas även när den försäkrade skulle ha haft sådan ersättning i form av
garantiersättning om han eller hon hade haft rätt till sådan ersättning enligt
bestämmelserna i 35 kap. 4�15 §§ om försäkringstid.

54 § Bestämmelsen i 53 § 1 ska tillämpas även när den försäkrade skulle ha
haft sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning om
han eller hon hade haft rätt till sådan ersättning enligt bestämmelserna i 35
kap. 4�15 §§ om försäkringstid.

35 kap.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

� rätten till garantiersättning i 2 och 3 §§,
� försäkringstiden i 4�15 §§,
� ersättningsnivåer i 18�20 §§,
� beräkningsunderlag för garantiersättning i 21 och 22 §§, och

1 Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om
ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare
att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning
rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (EUT
L 343, 23.12.2011, s. 1, Celex 32011L0098).

3 Senaste lydelse av 35 kap. 17 § 2013:609.

SFS 2014:239

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:239

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

� beräkning av garantiersättning i 23�25 §§.

4 § Försäkringstid för rätt till garantiersättning tillgodoräknas en försäkrad

1. enligt 6�11 §§ under tiden från och med det år då han eller hon fyllde 16

år till och med året före försäkringsfallet (faktisk försäkringstid),

2. enligt 12 och 13 §§ för tiden därefter till och med det år då han eller hon

fyller 64 år (framtida försäkringstid), och

3. enligt 14 och 15 §§ om försäkringsfallet har inträffat före 18 års ålder.

14 § Om ett försäkringsfall har inträffat före det år då den försäkrade fyllde
18 år, får försäkringstiden i stället för vad som följer av 12 och 13 §§ beräk-
nas enligt 15 §.

15 § För en försäkrad som avses i 14 § ska som försäkringstid räknas tiden
från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till och med det år då han
eller hon fyller 64 år. Hänsyn ska dock bara tas till tid då den försäkrade efter
fyllda 16 år har uppfyllt förutsättningarna för tillgodoräknande av försäk-
ringstid enligt 6�11 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)