SFS 2014:240 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

140240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 24 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:259) om miljö-

sanktionsavgifter ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 15 och 16 §§, och när-
mast före 7 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

Kosmetiska produkter

15 §

För en överträdelse av 4 § förordningen (2013:413) om kosmetiska

produkter genom att tillhandahålla en slutanvändare på marknaden i Sverige
en kosmetisk produkt som saknar föreskriven information på svenska ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 10 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften är en sådan

ansvarig person som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter,
i den ursprungliga lydelsen, och

2. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

16 §

För en överträdelse av artikel 19.3 i förordning (EG) nr 1223/2009, i

den ursprungliga lydelsen, genom att på marknaden tillhandahålla slutanvän-
daren en sådan produkt som avses i artikel 19.3 nämnda förordning utan att
skylta med en förteckning över produktens beståndsdelar i omedelbar närhet
av den produktens säljbehållare ska en miljösanktionsavgift betalas med
2 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:240

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014