SFS 2014:241 Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

140241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:413) om
kosmetiska produkter;

utfärdad den 24 april 2014.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2013:413) om kosme-

tiska produkter ska ha följande lydelse.

2 §

Med kosmetiska produkter avses i enlighet med Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kos-
metiska produkter kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen som
är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och
hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i
munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera
dem, förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller
korrigera kroppslukt.

Som anges i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska ämnen eller

blandningar som är avsedda att sväljas, inhaleras, injiceras eller användas
som implantat på människa inte anses vara kosmetiska produkter.

Med tillhandahållande på marknaden avses i enlighet med förordning (EG)

nr 1223/2009 en leverans av en kosmetisk produkt för distribution, förbruk-
ning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell
verksamhet, mot betalning eller gratis.

Med slutanvändare avses i enlighet med förordning (EG) nr 1223/2009

antingen konsument eller yrkesverksam som använder en kosmetisk produkt.

�vriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken.

4 §

Information enligt artikel 19.1 b, c, d och f i förordning (EG) nr 1223/

2009 ska anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls slutanvän-
daren på marknaden i Sverige.

�ven information enligt artikel 19.2�19.4 i samma förordning, med undan-

tag av informationen i förteckning över beståndsdelar enligt artikel 19.1 g i
samma förordning, ska anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhanda-
hålls slutanvändaren på marknaden i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

SFS 2014:241

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:241

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)