SFS 2014:242 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

140242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1031) med
instruktion för E-hälsomyndigheten;

utfärdad den 24 april 2014.

Regeringen föreskriver att 1, 6 och 7 §§ förordningen (2013:1031) med in-

struktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §

E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it-funktioner som

öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker
och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten ska vidare samordna
regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på e-
hälsoområdet.

Vad som sägs om landsting i denna förordning gäller även kommuner som

inte ingår i ett landsting.

6 §

Myndigheten får på uppdrag av Läkemedelsverket tillhandahålla

1. teknisk drift av Läkemedelsverkets register över motgifter (antidoter),

och

2. ett system för förmedling till Läkemedelsverket av ansökningar om till-

stånd till försäljning av läkemedel enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen
(1992:859).

7 §

Myndigheten får på uppdrag av landsting

1. föra register över koder avseende geografisk indelning av landstings

hälso- och sjukvårdsverksamhet (områdeskoder),

2. tillhandahålla en teknisk plattform där landsting och andra kan lämna

och hämta uppgifter om läkemedel och andra varor som landsting subven-
tionerar utöver läkemedelsförmånen, och

3. utveckla och förvalta ett system som möjliggör förmedling av informa-

tion om ordinationer, förskrivningar, uthämtade läkemedel och läkemedels-
användning.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2014:242

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014