SFS 2014:243 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

140243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 24 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

ska införas en ny paragraf, 19 b §, av följande lydelse.

19 b §

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)

beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll i fråga om
Polismyndighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:243

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014