SFS 2014:244 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

140244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.

3 b §

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som avses i artiklarna 15 och

16 i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om be-
handling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden
från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för
att spåra finansiering av terrorism (TFTP).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christina Jerreström
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:244

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014