SFS 2014:246 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

140246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 § Med naturgas avses i denna lag även biogas, gas från biomassa och an-
dra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i ett natur-
gassystem.

Med naturgas avses även flytande (kondenserad) naturgas.

7 kap.

1 §

2 Regeringen ska ge i uppdrag åt en myndighet eller åt en juridisk person

som frivilligt åtar sig det att övergripande ansvara för att balansen kortsiktigt
upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska natur-
gassystemet (systembalansansvarig).

Regeringen meddelar föreskrifter om den systembalansansvariges uppgif-

ter.

2 §

3

Den som innehar en sådan naturgasledning som används för överföring

av naturgas men inte är sammankopplad med det västsvenska naturgassyste-
met, ansvarar för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och
uttag av naturgas.

Bestämmelserna i 4�9, 11 och 12 §§ ska tillämpas även i fråga om en sådan

ledning som avses i första stycket. Vad som där gäller för den systembalans-
ansvarige respektive det västsvenska naturgassystemet ska då i stället gälla
ledningsinnehavaren respektive naturgasledningen.

I det fall som avses i 7 § första stycket ska ledningsinnehavaren underrätta

leverantören av naturgas. I det fall som avses i 7 § andra stycket ska den
balansansvarige underrätta innehavaren av naturgasledningen, som ska under-
rätta leverantören av naturgas. Underrättelser enligt detta stycke ska ske utan
dröjsmål.

1 Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209.

2 Senaste lydelse 2013:209.

3 Tidigare 2 § upphävd genom 2013:209.

SFS 2014:246

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:246

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 §

4

En leverantör av naturgas får bara leverera naturgas i uttagspunkter för

vilka leverantören eller någon annan, gentemot den systembalansansvarige,
har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det västsvenska naturgassyste-
met tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten (balansansvar).
Ett sådant åtagande ska göras genom ett avtal med den systembalansansvarige
(balansavtal).

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i 7 a § första

stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en gasförbrukare, enligt avtal

med innehavaren av naturgasledning, tar ut naturgas för förbrukning.

9 kap.

1 §

5

Den som har ansökt om koncession som avser byggande av en natur-

gasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får, om den
berörda ledningen eller anläggningen är av större omfattning, beviljas undan-
tag från skyldigheterna enligt 3 kap. 2�2 d, 5 och 6 §§, 4 kap. 5 och 6 §§, 6
kap. 1�6 §§ och 7 kap. 5 §.

Detsamma gäller den som har ansökt om koncession som avser ett väsent-

ligt utökande av kapaciteten i en befintlig sådan ledning eller anläggning.

Ett beslut om undantag får avse hela eller en del av kapaciteten i den be-

rörda ledningen eller anläggningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 och

4 §§ samt 9 kap. 1 § och i övrigt den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:209.

5 Senaste lydelse 2012:336.