SFS 2014:248 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

140248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilaga 1 till lagen (2004:629) om

trängselskatt ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

2

Stockholms kommun

1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska

placeras.

Stockholms innerstad

1 Prop. 2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 2013/14:186.

2 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2010:1023.

SFS 2014:248

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:248

Essingeleden

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande

tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är
markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller
detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock
inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller
till och från Lindhagensgatan.

Dag före helgdag och under juli månad ska ingen skatt tas ut. Tidpunkten

för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Stockholms innerstad

Tider

Skattebelopp

klockan

kronor

6.30�6.59

15

7.00�7.29

25

7.30�8.29

35

8.30�8.59

25

9.00�9.29

15

9.30�14.59

11

15.00�15.29

15

15.30�15.59

25

16.00�17.29

35

17.30�17.59

25

18.00�18.29

15

SF

background image

3

SFS 2014:248

Essingeleden

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till

105 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som

sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

Tider

Skattebelopp

klockan

kronor

6.30�6.59

15

7.00�7.29

22

7.30�8.29

30

8.30�8.59

22

9.00�9.29

15

9.30�14.59

11

15.00�15.29

15

15.30�15.59

22

16.00�17.29

30

17.30�17.59

22

18.00�18.29

15

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014