SFS 2014:249 Lag om ändring i rättegångsbalken

140249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 8 a § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

18 kap.

8 a §

2

I mål där 1 kap. 3 d § första stycket tillämpas gäller följande i stället

för bestämmelserna i 8 §.

Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för
1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och

med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgiv-
ning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,

2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sam-

manträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle
för ombud,

4. vittnesbevisning,
5. översättning av handlingar.
Om en part har handlat så att 3 eller 6 § är tillämplig, får dock ersättning till

motparten avse dennes samtliga kostnader enligt 8 §.

Ersättning lämnas endast i den utsträckning kostnaden skäligen behövts för

att ta tillvara partens rätt.

Ersättning som anges i andra stycket 3 lämnas enligt bestämmelser som

regeringen meddelar.

Om målet till en början har handlagts i annan ordning än som gäller för mål

som avses i denna paragraf, lämnas ersättning för kostnad som avser den tidi-
gare handläggningen enligt de kostnadsregler som gäller för denna.

Om ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning har överlämnats

till en tingsrätt får, om målet därefter avgörs genom tredskodom mot svaran-
den, ersättning även avse skälig kostnad för högst en rättegångsskrift eller
inställelse vid högst ett sammanträde inför rätten. Sådan ytterligare ersättning
lämnas, om inte särskilda skäl leder till en annan bedömning, med ett belopp
som motsvarar högst hälften av den ersättning som betalas för rådgivning
enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme.

1 Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

2 Senaste lydelse 2000:172.

SFS 2014:249

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:249

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)