SFS 2014:251 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

140251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 61 a §, av
följande lydelse.

61 a §

Om ett mål har överlämnats till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §,

ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift
gälla föreskriven tilläggsavgift.

Om ett mål där Kronofogdemyndigheten har meddelat utslag avvisas av

tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten
samtidigt undanröja Kronofogdemyndighetens utslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

SFS 2014:251

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014