SFS 2014:254 Förordning om upphävande av förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

140254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2006:7) om
statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar;

utfärdad den 24 april 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2006:7) om statsbidrag för sär-

skilda insatser för ungdomar ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:254

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014