SFS 2014:255 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

140255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 24 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att 20 och 21 §§ och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 §

2

En förpackning som innehåller en kemisk produkt ska vara försedd

med en barnskyddande förslutning, om produkten erbjuds eller säljs till all-
mänheten och

1. förpackningen är märkt med en text eller bild som säger att produkten är

mycket giftig, giftig eller frätande,

2. förpackningen är märkt med en text eller bild som säger att produkten är

hälsoskadlig och kan ge lungskador vid förtäring,

3. produkten är klassificerad i faroklassen hälsoskadlig med riskfrasen

R65, eller

4. produkten innehåller minst 3 procent metanol eller minst 1 procent me-

tylenklorid (diklormetan).

En barnskyddande förslutning krävs inte, om tillfredsställande åtgärder har

vidtagits för att säkerställa att produkten inte kommer att erbjudas eller säljas
till allmänheten.

En förpackning som avses i första stycket ska uppfylla de krav som fram-

går av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av
25 §.

20 a §

Kravet på barnskyddande förslutning enligt 20 § första stycket 2

och 3 gäller inte kemiska produkter som släpps ut på marknaden i form av ae-
rosoler eller i behållare försedda med en förseglad sprayanordning.

21 §

3

En förpackning som innehåller en kemisk produkt ska vara försedd

med kännbar varningsmärkning om produkten erbjuds eller säljs till allmän-
heten och förpackningen är märkt med en text eller bild som säger att produk-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, för-
packning och märkning av farliga preparat, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/21/
EU.

2 Senaste lydelse 2011:701.

3 Senaste lydelse 2010:965.

SFS 2014:255

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

2

SFS 2014:255

ten är extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, mycket giftig, giftig, frätande
eller hälsoskadlig.

Första stycket gäller inte aerosoler som har klassificerats och märkts enbart

som extremt brandfarliga eller mycket brandfarliga.

En förpackning som avses i första stycket ska uppfylla de krav som fram-

går av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av
25 §.

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2014:255

Bilaga

4

Förteckning över varuslag

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än rå-

olja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande
som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur pet-
roleum eller ur bituminösa mineral; enligt följande:

2710 12 Lättoljor och produkter som inte innehåller biodiesel och inte är

avfallsoljor.

2710 19 Andra slags oljor som inte innehåller biodiesel och inte är avfalls-

oljor.

2710 20 Oljor innehållande biodiesel, andra än avfallsoljor.

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner

innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstan-
sen), albuminater och andra albuminderivat; registreringsplikten omfattar
endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk,
enligt följande:

3502 11 Torkat äggalbumin.
3502 19 �ggalbumin, annat än torkat.
3502 20 Mjölkalbumin.
3502 90 Andra albuminer än äggalbuminer och mjölkalbumin (laktalbu-

min).

4 Senaste lydelse 2012:506.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014