SFS 2014:253 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

140253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen

(2010:1877)

dels att nuvarande 3 kap. 21 § ska betecknas 3 kap. 22 §,
dels att 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 21 § ska sättas närmast före 3 kap.

22 §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 21 §, av följande

lydelse.

3 kap.

5 §

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra

talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och
registreringsverket enligt 6�21 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns
det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det
att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket,

2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

21 §

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt ska käranden betala

föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och
4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.

Om ett mål där Patent- och registreringsverket har beslutat om hävning av-

visas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tings-
rätten samtidigt undanröja Patent- och registreringsverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

SFS 2014:253

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014