SFS 2014:256 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

140256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:452) om avgifter vid

de allmänna domstolarna

dels att 1, 2, 4�6, 9 och 11 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter)

och för kungörande i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion
(kungörandeavgifter) vid allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål
och ärenden som har överlämnats till allmän domstol från Kronofogdemyn-
digheten, Patent- och registreringsverket eller en registreringsmyndighet för
firma (tilläggsavgifter).

Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de mål och ärenden

och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga).

Det som föreskrivs i denna förordning om allmän domstol gäller även

mark- och miljödomstolar. I förordningen (1998:940) om avgifter för pröv-
ning och tillsyn enligt miljöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter
för mark- och miljödomstolarnas verksamhet.

2 §

2

En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett mål eller ett

ärende.

En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet eller ärendet vid

Patent- och registreringsverket, Kronofogdemyndigheten eller registrerings-
myndigheten.

En kungörandeavgift i ett konkursärende ska betalas av konkursboet och i

ett ärende om företagsrekonstruktion av gäldenären.

4 §

3

En ansökningsavgift ska betalas när ett mål eller ett ärende inleds.

Bestämmelser om avvisning på grund av att ansökningsavgiften inte har beta-
lats finns i 42 kap. 4 § och 47 kap. 4 § rättegångsbalken samt 10 § lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

4 a §

En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har över-

lämnats till en tingsrätt enligt 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156), 36 eller

1 Senaste lydelse 2010:987.

2 Senaste lydelse 2008:173.

3 Senaste lydelse 1996:396.

SFS 2014:256

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:256

54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller
3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877). Tilläggsavgiften ska beta-
las när målet eller ärendet har överlämnats till tingsrätten.

Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften inte har beta-

lats finns i 16 r § firmalagen, 61 a § lagen om betalningsföreläggande och
handräckning samt 3 kap. 21 § varumärkeslagen.

5 §

4

Ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften ska betalas tillbaka om rätts-

hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) har beviljats den part som har betalat
avgiften.

6 §

En kungörandeavgift i ett konkursärende eller ett ärende om företags-

rekonstruktion ska betalas när beslut om konkursen eller ackordsförhand-
lingen har meddelats.

9 §

5

Ett beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas till Dom-

stolsverket. �verklagandet ska inom ett år från den dag då avgiften betalades
ha kommit in till den domstol som meddelade beslutet.

Den omständigheten att överklagandet getts in till Domstolsverket hindrar

inte att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in
före överklagandetidens utgång.

Domstolsverkets beslut får inte överklagas.

11 §

6

Ett exemplar av denna förordning ska hållas tillgängligt för allmänhe-

ten hos den domstol som tar ut avgift enligt förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål och ärenden som har

inletts vid allmän domstol eller överlämnats dit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:66.

5 Senaste lydelse 2008:173.

6 Senaste lydelse 2008:173.

background image

3

SFS 2014:256

Bilaga

7

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av
följande.

Kategori A ............................................................................................... 900 kr

Allmänna domstolsärenden:
� adoption, vårdnad eller umgängesrätt,

� tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap

enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel
II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,

� namn enligt namnlagen (1982:670),

� testamentsvittnesförhör,

� förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,

� tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §

sambolagen (2003:376),

� beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,

� förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.

2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen (2003:376),

� tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §

ärvdabalken,

� förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,

� tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska fören-

ingar,

� likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen

(2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 2 kap.
37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

� entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-

lagen (1994:1220),

� kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,

� förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,

� förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150)

om förvaltning av samfälligheter,

� blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid

utredning av faderskap,

� sjöförklaring,

� entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts

ovan,

� informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt

till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c §

7 Senaste lydelse 2012:827.

background image

4

SFS 2014:256

mönsterskyddslagen (1970:485), 18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen
(1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a §
växtförädlarrättslagen (1997:306) eller 9 kap. 1 § varumärkeslagen
(2010:1877),

� intagande i protokoll för framtida säkerhet, och

� verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa

privaträttsliga tvister.

�rende i mark- och miljödomstol för vilket avgift inte tas ut enligt 2 eller
3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas,
inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007
om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

�ktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som
gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om
barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål
som inleds genom en gemensam ansökan

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas
ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra
bestämmelser.

Kategori B............................................................................................ 2 800 kr

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A

�rende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken

Enskilt åtal

Konkursärende

�rende om företagsrekonstruktion

Mål i mark- och miljödomstol, med undantag för mål om utdömande av vite
efter särskild ansökan av myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift
enligt plan- och bygglagen (1987:10) och mål för vilket avgift tas ut enligt 2
eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn en-
ligt miljöbalken

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har
överlämnats till tingsrätt enligt följande.

background image

5

SFS 2014:256

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, efter
överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36

eller 54 § lagen

(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ..................... 600 kr

Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt
36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning ..... 2 500 kr

Tvistemål om administrativ hävning av en registrerad firma, efter överläm-
nande av ärende från registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m § firmala-
gen (1974:156) .................................................................................... 2 350 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter över-
lämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varu-
märkeslagen (2010:1877) ..................................................................... 2 350 kr

Kungörandeavgifter

Kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.

Konkursärende...................................................................................... 3 000 kr

�rende om företagsrekonstruktion ....................................................... 3 000 kr

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014