SFS 2014:258 Lag om ändring i lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

140258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:152) om
underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är
berövade friheten;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs2 att 1 § lagen (1989:152) om under-

rättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten ska ha följande
lydelse.

1 §

Om en utlänning berövas friheten efter beslut av en myndighet, ska den

som ansvarar för verkställigheten av beslutet på begäran av utlänningen utan
dröjsmål underrätta hans eller hennes hemlands konsulat om frihetsberövan-
det och vidarebefordra meddelanden från honom eller henne till konsulatet.

När en utlänning har berövats friheten ska han eller hon utan dröjsmål upp-

lysas om sin rätt att begära att konsulatet ska underrättas om frihetsberövan-
det och om sina möjligheter att få meddelanden till konsulatet vidarebeford-
rade. Om en utlänning har berövats friheten med anledning av misstanke om
brott, ska en sådan upplysning lämnas skriftligen på ett språk som han eller
hon förstår. Han eller hon har rätt att behålla den skriftliga informationen så
länge frihetsberövandet varar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

SFS 2014:258

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014