SFS 2014:259 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 10 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

10 kap.

3 §

Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett

mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin
partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller
annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant mate-
rial får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till all-
mänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i
materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten
upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att
parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för
det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom

eller ett beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess någon be-
gränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständighe-
ter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende.

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket

gäller de bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

SFS 2014:259

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014