SFS 2014:260 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

140260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förundersökningskungörelsen

(1947:948)

2

dels att nuvarande 12 a § ska betecknas 12 b §,
dels att 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i kungörelsen ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

1 §

Om det uppkommer fråga om att inleda en förundersökning om ett brott

som endast efter angivelse hör under allmänt åtal, ska undersökningsledaren
vid tillämpning av 23 kap. 1 § tredje stycket första meningen rättegångsbal-
ken ta hänsyn till brottets svårhetsgrad, sannolikheten av att angivelse sker,
beskaffenheten av de åtgärder som behöver vidtas och förhållandena i övrigt.

12 § I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om
misstanken ska han eller hon också underrättas om sin rätt att

� anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en

offentlig försvarare förordnad,

� få information om förändringar av misstanken och ta del av utrednings-

material i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,

� vid behov biträdas av tolk och få handlingar som är väsentliga för att

kunna ta till vara sin rätt översatta, och

� inte behöva yttra sig över misstanken.
Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon förstår.
Om det enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken inte har genomförts en för-

undersökning ska den misstänkte underrättas enligt första stycket senast när
åtal väcks eller i samband med att en klagan om undanröjande av ett strafföre-
läggande eller ett föreläggande av ordningsbot ges in till domstol.

12 a § Den som anhålls eller häktas ska utan dröjsmål få skriftlig informa-
tion om de rättigheter som anges i 12 § och om sin rätt

� att enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken ta del av de omständigheter som

ligger till grund för beslutet om anhållande eller häktning,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

2 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

SFS 2014:260

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:260

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

� att enligt 24 kap. 21 a § rättegångsbalken få en anhörig eller annan nära

person underrättad om frihetsberövandet,

� att få hälso- och sjukvård enligt 5 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), och
� att inom den tid som sägs i 24 kap. rättegångsbalken få ett anhållnings-

beslut prövat vid en häktningsförhandling och frågan om häktning omprövad
av domstol.

Den anhållne eller häktade ska informeras på ett språk som han eller hon

förstår och ska ha rätt att behålla den skriftliga informationen så länge frihets-
berövandet består.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)