SFS 2014:261 Förordning om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

140261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199);

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i ordningsbotskungörelsen (1968:199) ska

införas en ny paragraf, 17 §, av följande lydelse.

17 §

2

Om den som har godkänt ett föreläggande av ordningsbot klagar på

detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rät-
tigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

2 Tidigare 17 § upphävd genom 2006:498.

SFS 2014:261

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014