SFS 2014:262 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

140262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strafföreläggandekungörelsen
(1970:60);

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)2

ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.

13 §

3

Om den som har godkänt ett strafföreläggande klagar på detta, ska

rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter en-
ligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

2 Kungörelsen omtryckt 1997:905.

3 Tidigare 13 § upphävd genom 2006:499.

SFS 2014:262

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014