SFS 2014:263 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

140263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1179) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (2003:1179) om överläm-

nande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande
lydelse.

4 §

2

Den eftersökte ska underrättas om innehållet i arresteringsordern så

snart som möjligt efter att han eller hon har anträffats. Samtidigt ska han eller
hon få skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant samtycke som
avses i 4 kap. 9 § lagen (2003:1156) om överlämnade från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder och om innebörden av ett sådant samtycke.

Om arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd

som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen
närvarande och han eller hon begär att få en kopia av domen, ska åklagaren
snarast underrätta den utfärdande myndigheten om begäran, om den utfär-
dande myndigheten i intyget har bekräftat att villkoren i artikel 4a.1 d i ram-
beslutet är uppfyllda. Domen ska överlämnas till den eftersökte så snart den
inkommit från den utfärdande myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

2 Senaste lydelse 2013:840.

SFS 2014:263

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014