SFS 2014:264 Förordning om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

140264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:565) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:565) om överlämnande

från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

3 §

Den eftersökte ska underrättas om innehållet i den nordiska arresterings-

ordern så snart som möjligt efter att han eller hon har anträffats. Samtidigt ska
han eller hon få skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant sam-
tycke som avses i 3 kap. 5 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sve-
rige enligt en nordisk arresteringsorder och om innebörden av ett sådant sam-
tycke.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:264

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014