SFS 2014:265 Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

140265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1593) med
instruktion för Riksarkivet;

utfärdad den 30 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1593) med instruk-

tion för Riksarkivet

1

dels att 25 § ska upphöra att gälla,
dels att 8, 32 och 33 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskning och annat nytt-

jande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och informa-
tion om arkiven.

32 §

Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för

1. material och tjänster, när myndigheten hjälper sådana myndigheter eller

organ som avses i 4 § och 6 § första stycket med fullgörandet av deras skyl-
digheter i fråga om arkiven,

2. digitalt tillgängliggörande som sker vid enheten Svensk arkivinforma-

tion,

3. digitaliseringstjänster som tillhandahålls åt myndigheter och andra

offentliga organ enligt 9 §,

4. uppdrag som utförs inom det heraldiska området enligt 13 §,
5. uppdragsverksamhet enligt 15 §.
Digitalt tillgängliggörande enligt första stycket 2 ska tillhandahållas folk-

bibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor utan
avgift.

33 §

Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter

1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1�3 och 6 § första

stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som
överlämnas till Riksarkivet,

2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot, bevara, vårda

och tillhandahålla enskilda arkiv,

3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och

11 §,

4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt 4 §

förvaltningslagen (1986:223), och

5. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

1 Senaste lydelse av 25 § 2012:814.

SFS 2014:265

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:265

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författnings-

samlingar finns i 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)