SFS 2014:266 Lag om energikartläggning i stora företag

140266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om energikartläggning i stora företag;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora före-

tag.

Ord och uttryck

2 §

I denna lag betyder

energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster,

varor eller energi och insatsen av energi,

energikartläggning: ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om

den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggna-
der, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning
eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för
att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten,

energiledningssystem: beståndsdelar i en plan som anger energieffektivi-

tetsmål och en strategi för att nå det målet,

förbättrad energieffektivitet: en ökning av energieffektiviteten som ett

resultat av tekniska, beteendemässiga eller ekonomiska förändringar,

stora företag: företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en

årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som
överstiger 43 miljoner euro per år; företag ska definieras enligt avdelning I i
bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003
om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Skyldighet att göra energikartläggningar

3 §

I stora företag ska en energikartläggning göras senast den 5 december

2015 och därefter minst vart fjärde år efter den föregående kartläggningen.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:266

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:266

4 §

I stora företag som har ett miljöledningssystem eller ett energilednings-

system behöver inte en energikartläggning enligt 3 § göras om

1. systemet har certifierats enligt föreskrifter som har meddelats i anslut-

ning till denna lag, och

2. det inom systemet krävs att en energikartläggning motsvarande kartlägg-

ningen i 6 § och i anslutande föreskrifter ska göras.

Energikartläggningens genomförande

5 §

Energikartläggningen enligt 3 § ska göras av en person som uppfyller de

krav på kompetens och oberoende som har meddelats i anslutning till denna
lag.

6 §

En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energian-

vändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att
spara energi som för att effektivisera energianvändningen.

Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Skyldighet att spara uppgifter

7 §

Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning

ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från ut-
gången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

8 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att

denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

9 §

Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning

ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar och de hand-
lingar som myndigheten behöver för tillsynen. Sådana företag ska även lämna
de uppgifter som tillsynsmyndigheten begär för uppföljning och utvärdering.

10 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Bemyndigande

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. uppgifter för prövning av huruvida ett företag är att anse som ett stort

företag,

2. certifiering enligt 4 § 1,
3. kompetens och oberoende enligt 5 §,
4. hur energikartläggningen ska göras och vilka uppgifter som ska redo-

visas i rapporten från kartläggningen,

5. betydelsen av uttrycket kostnadseffektiva åtgärder i 6 §, och
6. vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering.

background image

3

SFS 2014:266

�verklagande

12 §

Beslut om föreläggande enligt 10 § får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014