SFS 2014:267 Lag om energimätning i byggnader

140267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om energimätning i byggnader;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att energikostnader ska kunna fördelas efter faktisk

energianvändning genom energimätning i enskilda lägenheter, varigenom
incitamenten ökar för slutanvändare att minska energianvändningen i byggna-
der.

Mätning av el och naturgas vid uppförande av en byggnad och vid
ombyggnad

2 §

Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se

till att varje lägenhets elförbrukning kan mätas.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad. Skyldigheten gäller då

den som för egen räkning utför eller låter utföra ombyggnaden.

3 §

Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se

till att varje lägenhets naturgasförbrukning kan mätas.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad. Skyldigheten gäller då

den som för egen räkning utför eller låter utföra ombyggnaden.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från skyldigheterna enligt 2 och 3 §§.

Mätning av värme, kyla och tappvarmvatten vid uppförande av
en byggnad och vid ombyggnad

5 §

Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se

till att den energi som används för att påverka inomhusklimatet (värme eller
kyla) i varje lägenhet kan mätas, om detta är kostnadseffektivt.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:267

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:267

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad, om detta är tekniskt

genomförbart och kostnadseffektivt. Skyldigheten gäller då den som för egen
räkning utför eller låter utföra ombyggnaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet respektive teknisk genom-
förbarhet ska anses föreligga, samt om vilka mätmetoder som ska tillämpas.

6 §

Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se

till att varje lägenhets användning av tappvarmvatten kan mätas, om detta är
kostnadseffektivt.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad, om detta är tekniskt

genomförbart och kostnadseffektivt. Skyldigheten gäller då den som för egen
räkning utför eller låter utföra ombyggnaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet respektive teknisk genom-
förbarhet ska anses föreligga.

Mätsystem i vissa fall för värme, kyla och tappvarmvatten i
befintlig bebyggelse

7 §

Den som äger en byggnad ska även i andra fall än som följer av 5 § se

till att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat kan mätas, om
det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för
individuell mätning och debitering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet respektive teknisk genom-
förbarhet ska anses föreligga, samt om vilka mätmetoder som ska tillämpas.

8 §

Den som äger en byggnad ska även i andra fall än som följer av 6 § se

till att en lägenhets förbrukning av tappvarmvatten kan mätas, om det är tek-
niskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för individuell
mätning och debitering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet respektive teknisk genom-
förbarhet ska anses föreligga.

Tredimensionella fastigheter

9 §

Om en samfällighetsförening ansvarar för el-, naturgas-, värme-, kyl-

eller tappvarmvattensystemet i ett byggnadskomplex som består av tredimen-
sionella fastigheter, ska det som sägs i denna lag om ägaren till en byggnad i
stället tillämpas på föreningen.

Tillsyn och tillsynsuppgifter

10 §

Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan-

och byggområdet (byggnadsnämnden) har tillsyn över att de skyldigheter som
anges i 2, 3 och 5�8 §§ fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn enligt första stycket.

background image

3

SFS 2014:267

11 §

Om system för individuell mätning ska installeras, ska byggnadsnämn-

den ge de upplysningar som behövs för att de skyldigheter som anges i 2, 3
och 5�8 §§ ska fullgöras och bestämma vilka handlingar som ska lämnas till
nämnden.

12 §

Den som har en skyldighet enligt 2, 3 och 5�8 §§ ska lämna byggnads-

nämnden de handlingar och uppgifter i övrigt som behövs för nämndens till-
syn enligt 10 §.

13 §

Byggnadsnämnden får besluta de förelägganden som behövs för att de

skyldigheter som följer av 2, 3, 5�8 och 12 §§ ska fullgöras.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

14 §

Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn enligt 10 §.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

�verklagande

15 §

Byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt 13 § får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om 5

och 6 §§, den 1 juni 2016 i fråga om 7 och 8 §§ och i övrigt den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014