SFS 2014:269 Lag om ändring i miljöbalken

140269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 19 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 1 d och 25 g §§

av följande lydelse.

19 kap.

5 §

3

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska

styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna

1. i 22 kap. 1 § första stycket och 1 c och 1 d §§ om ansökans form och

innehåll,

2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
5. i 22 kap. 6 § om talerätt,
6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
7. i 22 kap. 12 § om sakkunniga,
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om under-

sökning på platsen,

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11, andra stycket sista meningen

och tredje stycket samt 25 a�25 c, 25 f och 25 g §§ om tillståndsdoms inne-
håll,

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom,
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförord-

nande, och

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 §.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i
den ursprungliga lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen
enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

3 Senaste lydelse 2011:734.

SFS 2014:269

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:269

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

22 kap.

1 d § En ansökan om tillstånd till en anläggning där en kostnads-nyttoana-
lys ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser
på energiområdet, ska utöver det som anges i 1 § första stycket innehålla

1. en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts

enligt den lagen, och

2. beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.
Första stycket gäller även då ansökan avser ändringstillstånd enligt 16 kap.

2 § första stycket.

25 g § En dom som omfattar tillstånd till en sådan anläggning som avses i
1 d § ska dessutom innehålla en redovisning av slutsatserna i den kostnads-
nyttoanalys vars slutsatser ska redovisas i ansökan om tillstånd till anlägg-
ningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)