SFS 2014:271 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

140271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 8 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 7 a § och 7 kap.

13�15 §§, samt närmast före 7 kap. 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

7 a §

Rapporteringen av mätresultat enligt 7 § ska ske till den systembalans-

ansvarige, till berörda andra företag som bedriver överföring, naturgaskunder,
balansansvariga och leverantörer av naturgas. På begäran ska rapportering ske
till ett företag som gasanvändaren har utsett.

7 kap.

Fakturering och debitering

13 §

Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas

får inte debitera någon avgift för att tillhandahålla gasförbrukaren fakturor
och faktureringsinformation om energianvändningen.

14 §

En naturgasleverantörs debitering av gasförbrukarna ska avse upp-

mätta mängder, om naturgasleverantören har tillgång till mätvärden.

Om naturgasleverantören inte har fått tillgång till mätvärden får debite-

ringen avse uppskattad förbrukning.

15 §

En naturgasleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska innehålla in-

formation om den uppmätta förbrukningen och de aktuella gaspriser som fak-
turan grundas på.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd gas mäts per timme,

får informationen göras tillgänglig via naturgasleverantörens webbplats. Fak-
turan ska då hänvisa till att informationen finns.

Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal.
Fakturering ska erbjudas i elektronisk form.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:271

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:271

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 kap.

18 §

3

Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas

som tecknar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig in-
formation om

1. konsumentens rättigheter,
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,
3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlös-

ning, och

4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om till-

gängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Informationen ska på konsumentens begäran lämnas på annat sätt.
Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas ska

på eller i samband med fakturor till konsumenter antingen lämna den infor-
mation som följer av första stycket eller hänvisa till att informationen finns på
webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:713.