SFS 2014:274 Lag om ändring i brottsbalken

140274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid,

lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på
livstid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223.

2 Senaste lydelse 2009:396.

SFS 2014:274

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014