SFS 2014:277 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 5 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

5 §

2

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om upp-
giften röjs och uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig myndighet om
innehav av

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fond-

bolag eller försäkringsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, central värdepappersför-

varare, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag som
driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu-
mentkrediter.

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift

från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

2 Senaste lydelse 2011:774.

SFS 2014:277

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014