SFS 2014:282 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

140282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 8 och 9 §§ ellagen

(1997:857) ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

2

Som skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten ska anses kost-

nader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med lik-
artade objektiva förutsättningar.

Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 § ska inte anses vara en

skälig kostnad enligt första stycket.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader.

9 §

3

Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som nät-

koncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten. Vidare ska
hänsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden.

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska anses ingå i

kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att
bortse från tillgången.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigade, nätmyndigheten får med-

dela ytterligare föreskrifter om beräkning av en rimlig avkastning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:85, bet. 2013/14:NU16, rskr. 2013/14:208.

2 Senaste lydelse 2009:892.

3 Senaste lydelse 2009:892.

SFS 2014:282

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014