SFS 2014:285 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

140285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 2 kap. 12 § samt 7 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 12 § ska utgå.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 12 § 2012:798
7 kap. 5 a § 2010:1824
rubriken närmast före 2 kap. 12 § 2010:1824.

SFS 2014:285

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014