SFS 2014:292 Förordning om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

140292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1191) med
instruktion för Presstödsnämnden;

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1191) med instruktion

för Presstödsnämnden ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1 och 2

årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika
tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förut-
sättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar
inom dagspressen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1120. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2014:292

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014