SFS 2014:293 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

140293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § inskrivningsförordningen (2000:309)

1 ska

upphöra att gälla vid utgången av juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 § 2011:61.

SFS 2014:293

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014