SFS 2014:294 Förordning om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

140294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen;

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 1�5 och 7�11 §§ samt rubriken närmast före 3 §

förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Statsbidrag får enligt denna förordning lämnas till

1. folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folk-

högskolan, och

2. idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.
Frågor om bidrag som avses i första stycket 1 prövas av Folkbildningsrådet

och frågor om bidrag som avses i första stycket 2 prövas av Studieförbundet
SISU Idrottsutbildarna.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska även

fullgöra andra uppgifter enligt denna förordning.

2 §

2

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation

och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbild-

ningsnivån i samhället, och

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för

statens stöd:

1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jäm-

ställdhet mellan könen,

2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
3. den demografiska utmaningen,
4. det livslånga lärandet,
5. kulturen,
6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder,

och

7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

1 Senaste lydelse 2000:1451.

2 Senaste lydelse 2006:1499.

SFS 2014:294

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:294

Folkbildningsrådets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas
uppgifter

3 §

3

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska i en-

lighet med den fördelning som anges i 1 § besluta vilka som ska få statsbidrag
enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska varje år

lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de föreskrifter
och anvisningar som regeringen meddelar.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska konti-

nuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som
anges i 2 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas.

4 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska

lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksam-
hetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering, i enlighet med
de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

5 §

4

Verksamheten ska ha den inriktning som anges i 2 § första stycket.

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte.

7 §

Undervisningen ska vara avgiftsfri.

8 §

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna stu-

dier ska utgöra basen för verksamheten.

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är god-

känd av en lokal studieförbundsavdelning.

9 §

Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de

villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

9 a §

5

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får be-

sluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felak-

tigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

10 §

Staten ska beredas möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet

och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och Studie-
förbundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna för denna
revision.

11 §

Beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

3 Senaste lydelse 1998:973.

4 Senaste lydelse 1992:737.

5 Senaste lydelse 2006:1499.

background image

3

SFS 2014:294

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014