SFS 2014:295 Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

140295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande
av förvaltningsuppgifter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1976:1046) om över-

lämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksam-
hetsområde

2 ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

8 §

3

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av

statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227.

2 Lagen omtryckt 1990:232.

3 Tidigare 8 § upphävd genom 2007:1338.

SFS 2014:295

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014