SFS 2014:296 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Bilaga

2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfri-

hetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga
delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den
mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten
anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författnings-
samling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har upp-
dragits åt organet.

1 Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227.

2 Senaste lydelse 2013:1139.

Organ

Verksamhet

Stiftelserna Stockholms internatio-
nella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Tekniska museet och WHO Collabo-
rating Center on Drug Monitoring

prövning av anställnings- och arbets-
villkor och andra frågor som rör stat-
ligt reglerad anställning hos stiftel-
sen (SFS 1992:318)

Studieförbundet SISU Idrottsutbild-
arna

fördelning av statsbidrag till idrot-
tens studie-, bildnings- och utbild-
ningsverksamhet (SFS 1976:1046)

Svenska föreningen Norden

statligt stöd i form av bidrag till resor
och stipendier (SFS 1976:1046)

SFS 2014:296

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:296

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)