SFS 2014:297 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

140297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 58 § jaktförordningen (1987:905)

1 ska ha föl-

jande lydelse.

58 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande beslut enligt denna
förordning gäller dock

1. att beslut enligt 3 § fjärde stycket, 4 §, om beslutet avser annat än regi-

strering av kronhjortsområde, 9 § andra och tredje styckena, 12 a § tredje
stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 24 a §, 30 §, 38 §, 40 a § tredje stycket, 47 §
första stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende
inte får överklagas,

2. att andra beslut av polismyndighet än sådana beslut som avses under 1

får överklagas hos länsstyrelsen, samt

3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses under 1 eller

som avser avgift enligt 52 b och 52 c §§ får överklagas hos Naturvårdsverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2011:117.

SFS 2014:297

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014