SFS 2014:298 Förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

140298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till utrustning för elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till utrustning

för elektronisk kommunikation. Statsbidraget lämnas till landsting.

Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också kommuner som inte

ingår i något landsting.

Om flera landsting samverkar och bildar ett kommunalförbund för att till-

handahålla utrustning för personer med dövblindhet, lämnas statsbidrag till
det förbundet.

Syftet med statsbidraget

2 §

Syftet med statsbidraget är att stimulera landstingen att tillhandahålla

utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade
personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Bidrag lämnas för kostnaden för

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett kommunikationsnät

och som ska användas av döva eller gravt hörselskadade personer och perso-
ner med dövblindhet, talskada eller språkstörning som inte kan, eller endast
med betydande svårighet kan, kommunicera utan sådan utrustning,

2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående till

personer som avses där,

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för den

som har fått utrustning enligt första eller andra punkten, och

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan utrustning

som avses i första punkten och hör till den krets av personer som enligt första
och andra punkten avses använda utrustningen.

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en

dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt sätt
tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra personer.

SFS 2014:298

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:298

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och

mjukvara, som produkt eller tjänst.

4 §

Bidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för nödvändig

service och reparation samt nödvändigt byte av sådan utrustning som anges i
3 §.

5 §

Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Fördelning och utbetalning av statsbidrag

6 §

Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska fastställa statsbidraget och betala ut det utan rekvisition

i början av januari, april, juli och oktober med en fjärdedel av det beräknade
statsbidraget för det löpande kalenderåret.

Uppföljning och redovisning

7 §

På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är landstinget skyldigt

att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters gransk-
ning.

8 §

Ett landsting som fått statsbidrag enligt denna förordning ska senast den

30 juni varje år redovisa till Socialstyrelsen hur mycket av statsbidraget som
förbrukats föregående kalenderår. I redovisningen ska landstinget även ange
andra uppgifter som ger Socialstyrelsen information om hur statsbidraget har
använts.

�verklagande

9 §

Socialstyrelsens beslut om fördelningen av statsbidraget får inte över-

klagas.

Bemyndiganden

10 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

1. Denna förordning träder i kraft 1 januari 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:638) om statsbidrag

till utrustning för elektronisk kommunikation.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)