SFS 2014:299 Förordning om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

140299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för samordning av landstingens
arbete med utrustning för elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ett lands-

ting för samordning mellan och kompetensutveckling i samtliga landsting
inom området elektronisk kommunikation för döva och hörselskadade perso-
ner och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också kommuner som inte

ingår i något landsting.

I förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk

kommunikation finns bestämmelser om statsbidrag till individuella kommu-
nikationshjälpmedel för personer som avses i första stycket.

Med utrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen om

statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

2 §

Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

Syftet med statsbidraget

3 §

Syftet med statsbidraget är att ge stöd till att utveckla, förvalta och

sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata
befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker.

4 §

Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

5 §

Statsbidrag får lämnas endast för sådan verksamhet i ett landsting som

har till syfte att utveckla kompetens bland samtliga landstings personal som
arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation, och som består av att

1. minst en konferens per år anordnas för landstingens förskrivare och an-

nan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation,

2. det tas fram och sprids metoder för att utifrån individens behov och

möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrust-
ning,

SFS 2014:299

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:299

3. det tas fram och sprids goda exempel på hur utrustning underlättar elek-

tronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget
som delas ut enligt förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för
elektronisk kommunikation,

4. det samordnas och drivs träffar för erfarenhetsutbyte med personal som

är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommu-
nikation, och

5. användningen stimuleras både av utrustning som tagits fram i avsikt att

underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning
som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför
att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt
förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

Kunskapen ska spridas genom ett permanent nationellt nätverk för den

landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunika-
tion.

Bidraget får inte användas för kostnader i landstingets ordinarie verksam-

het.

Ansökan

6 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till Socialstyrelsen.

7 §

Ansökan ska innehålla en beskrivning av

1. landstingets verksamhet inom området elektronisk kommunikation �

ibland kallat alternativ telefoniverksamhet eller text- och bildtelefoniverk-
samhet � vilka personalresurser som finns, personalens kompetens, erfarenhet
av arbete med personer med de olika funktionsnedsättningar som området be-
rör, och

2. hur arbetet med att säkra att denna förordnings syfte enligt 3 § och krav

enligt 5 § ska utföras om landstinget beviljas statsbidrag enligt denna förord-
ning.

Beslut och utbetalning

8 §

Socialstyrelsen ska vid sin tilldelning av statsbidraget i första hand

lämna statsbidrag till det landsting som bedöms ha bäst förutsättningar att
uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förutsättningar enligt denna för-
ordning.

9 §

I ett beslut om statsbidrag enligt denna förordning ska det anges för

vilken verksamhet bidraget lämnas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa
ska framgå av beslutet. I beslutet ska det även anges vilken dag en redovis-
ning enligt 13 § ska vara Socialstyrelsen till handa.

10 §

Statsbidrag får meddelas för en period om 3 år.

11 §

Socialstyrelsen får besluta att upphäva ett beslut om beviljat stats-

bidrag enligt denna förordning helt eller delvis om någon av de grunder som
anges i 14 § föreligger.

background image

3

SFS 2014:299

12 §

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget. Statsbidraget betalas ut vid ett

tillfälle per bidragsår. Det första statsbidraget ska betalas ut snarast möjligt
efter Socialstyrelsens beslut att bevilja statsbidrag. För bidragsår två och tre
betalar Socialstyrelsen ut medel så snart landstinget kommit in med en redo-
visning enligt 13 §.

Redovisning

13 §

Ett landsting som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är

skyldigt att varje år till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och
redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd
av bidraget. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid vilken tid-
punkt som redovisningen och redogörelsen ska lämnas.

�&terbetalning

14 §

Ett landsting som fått bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldigt om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
3. landstinget inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som

avses i 13 §, eller

4. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

15 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

�verklagande

16 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014